Länsförsäkringar motorcykelförsäkring

Länsförsäkringar motorcykelförsäkringLänsförsäkringars organisation bygger på flera små självständiga länsförsäkringsbolag. Dessa finner du runt om i Sverige och all kontakt sker med det lokala kontoret. Koncernen är ett av de äldsta svenska försäkringsbolagen. Deras motorcykelförsäkringar har en väldigt hög grad av individuell anpassning och du kan justera försäkringen till att passa just ditt åkande. Premien sätts efter dina särskilda omständigheter. Exempelvis sätts den utifrån din ålder, hur ofta du använder din motorcykel, hur motorcykeln förvaras och var i landet du bor. Anledningen är bland annat att motorcyklistens ålder anses ha stor inverkan på riskbeteendet i trafiken. Försäkringar hos Länsförsäkringar tecknas vanligtvis för ett år. Har premien inte betalats sägs försäkringen upp efter 14 dagar.

Teckna Länsförsäkringar motorcykelförsäkring

Väljer man att teckna försäkring hos Länsförsäkringar måste man ta ställning till om man vill ha en halvförsäkring eller en helförsäkring. Utöver detta har Länsförsäkringar valt ett unikt upplägg för sin motorcykelförsäkring.

Det unika upplägget

Alla motorcykelförsäkringar hos Länsförsäkringar går att anpassa efter hur säsongsbetingat ditt körande är. Du har tre nivåer att välja mellan: MC Smart, årsförsäkring och basförsäkring. Vilken du väljer bör bero på om du använder motorcykeln bara ibland, året runt eller säsongsvis.

Halvförsäkring

Hos Länsförsäkringar ger en halvförsäkring ett omfattande skydd mot många händelser. Mest väsentligt är skydden i försäkringen som gäller brand-, maskin- och glasskador, ansvar, assistans, räddning och stöld. Dessa är de mest vanliga händelser som kan inträffa och som Länsförsäkringars halvförsäkring ersätter.

  • Vid skador på motorcykelns motor- eller maskindelar kan det leda till omfattande kostnader. Har man en försäkring hos Länsförsäkringar ersätter de detta. Sådana skador är, till exempel, skador på kylsystemet, generatorn, startmotor eller motorn. För att ersättning ska utgå krävs att motorcykeln inte är äldre än fem år eller körts längre än 50 000 kilometer.
  • Krävs man på skadestånd efter en olyckshändelse kan det leda till omfattande rättsprocesser. Försäkringen ersätter dina kostnader för advokat eller juridiskt ombud. Om du efter en domstolsprocess blir dömd till att betala skadestånd ersätter Länsförsäkringar detta.
  • Vid åska eller kortslutning i elsystem kan motorcykeln drabbas av brand. Inträffar detta ersätter Länsförsäkringar skadorna. Samma gäller om en brand i omgivningen skadar motorcykeln.
  • Skadas kåpans glas på din motorcykel så utgår ersättning. I detta omfattas även kostnaderna för själva monteringen. Vanligtvis gäller det sådan skada som uppstår till följd av stenskott. Har kåpan skadats i krock eller på grund av dikeskörning utgår ingen ersättning om man inte har tecknat helförsäkring.
  • Om din motorcykel skadas vid inbrott eller blir stulen ersätter Länsförsäkringarna din motorcykel eller de skador som har uppstått. Detta kräver att händelsen polisanmälts och att motorcykeln inte återfås inom kort efter stölden. Har motorcykeln förvaras olåst eller lättillgängligt kan ersättningen minska eller utebli helt.

Helförsäkring

En helförsäkring ger ett utökat skydd. En sådan är i förhållande till halvförsäkringen en mycket mer omfattande försäkring som täcker skador på den egna motorcykeln. Premien kan skilja sig mellan försäkringstyperna. Helförsäkringen täcker samma händelser som en halvförsäkring men med tillägg för vagnskador.

  • Om din motorcykel skadas i en trafikolycka utgår ersättning. Detta gäller inte bara olyckor som orsakats av andra utan även som du på egen hand drabbats av så som, exempelvis, en dikeskörning. Det gör att du ersätts för många händelser som inte omfattas av halvförsäkringen.

Kompletterande försäkring

Står motorcykeln orörd under en stor del av året kan det vara i ditt intresse att skaffa tilläggsförsäkring för avställning. Premien sänks då under perioder

Teckna Länsförsäkringar motorcykelförsäkring