Trafikförsäkring till motorcykel

Detta land har valt lösningen att ha tvångsmässigt krav på trafikförsäkring. Denna lagstadgade försäkring säkerställer att den som drabbas av olycka i trafiken inte ska gå utan ersättning. Lösningen innebär att den som äger en motorcykel är skyldig att ha en trafikförsäkring. Skyldigheten föreligger så länge motorcykeln är påställd och registrerad. Tanken är att det skulle bli ekonomiskt ohållbart om det inte på något sätt fanns gemensam täckning för de skador som sker i trafiken.

Trafikförsäkringen ger endast ett minimalt skydd för dig som ägare av en motorcykel. Vad som täcks är främst personskador och egendomsskador som drabbar andra. Det betyder att skador på din egen motorcykel inte ersätts. Vill du att din motorcykel ska vara garderad för oförutsedda händelser måste du välja en mer omfattande helförsäkring eller halvförsäkring. Då är du även försäkrad i ditt eget intresse.

Vilka fordon omfattar trafikförsäkringen?

I princip samtliga fordon som färdas på vägarna omfattas av kravet på trafikförsäkring. Det som undantas är husvagnar och släp vilka då istället omfattas av dragfordonens trafikförsäkring så länge de används tillsammans.

Vad täcker trafikförsäkringen?

Rätten till ersättning är väldigt begränsad. För dig som ägare av en motorcykel får du i stort sett endast ersättning för personskador som drabbar dig och eventuell medpassagerare. Andra fordon som drabbas har däremot rätt till ersättning för egendomsskada. Försäkringen är tänkt för situationer som följer av till exempel en krock. Det betyder att du står utan ersättning för skador som drabbar din egen motorcykel. Trafikförsäkringen är därför i stort sett enbart till för att ersätta andras egendom och personskador.

Bör trafikförsäkringen kompletteras med andra försäkringar?

En olycka skapar oftast väldigt många problem för såväl en själv som andra personer. Ens egen motorcykel kan skadas och i värsta fall väljer andra som drabbats att gå till domstol. Utan en ytterligare försäkring står man helt utan ekonomisk hjälp. Det kan betyda omfattande utgifter för att, exempelvis, reparera motorcykeln och anlita juridiskt ombud. Samma gäller om man hamnar i en tvist på grund av att en verkstad genomfört en felaktig reparation. Andra risker är kopplade till motorcykelns funktion. Om den slutar att fungera kan man bli stående mitt på vägen utan hjälp. Att transportera hem både sig själv och motorcykeln kan innebära en omfattande kostnad. Blir det en lång väntan kanske man måste ta in på hotell. Utan försäkring hamnar alla sådana utgifter på en själv.

Vad är viktigt att komma ihåg?

Som nämnts ovan är en trafikförsäkring främst till för andra. Vill du säkerställa så att du inte drabbas ekonomiskt på grund av skador på din motorcykel måste du skaffa ytterligare försäkring. Det du då måste ta ställning till är om du behöver en halvförsäkring eller en helförsäkring. I stort sett alla gynnas på sikt av att ha ytterligare försäkring. Tar man i åtanke inköpskostnaderna för en motorcykel är en försäkring en relativt försumbar utgift. Sker en olycka skapas många utgifter som svårligen går att förutse. Det är nästan omöjligt att greppa den ekonomisk skada som kan uppstå om man tar i åtanke alla följdskador av en trafikolycka. Utöver detta finns risken att dras in i omfattande rättsprocesser. Så en försäkring handlar inte bara om att täcka skador på den egna motorcykeln. Det handlar även om att se till att man inte själv måste betala för skador hos andra.